ANUNȚ !!!

 • Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în materie electorală - Accesați program
Miercuri, 29 Mai 2024


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Acceptarea condiţiilor

Curtea de Apel Ploiești este prezentă în mediul virtual cu două instrumente web: site-ul www.caploiești.ro şi secțiunea dedicată de pe portal.just.ro având în vedere că justiția este un serviciu public, guvernat de valori fundamentale ca transparența, integritatea, responsabilitatea.
Utilizarea site-ului www.caploiești.ro (denumit în continuare “site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor

Site-ul www.caploiești.ro oferă informaţii persoanelor implicate în dosare, de asemenea constituie un instrument util şi rapid de documentare pentru mass-media. Astfel, prin intermediul acestui instrument se urmăreşte creşterea transparenţei actului de justiţie.
Site-ul Curții de Apel Ploiești extrage în mod securizat informaţiile din sistemul naţional de evidenţă a dosarelor din justiţie, cu date despre dosare, părţi implicate, termene de judecată (şedinţe) precum şi deciziile luate în aceste dosare.
Conţinutul site-ului este permanent actualizat şi îmbunătăţit.

Neangajarea răspunderii

Curtea de Apel Ploiești găzduieşte şi întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sistemului. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informaţia oferită

 • este exclusiv de natură generală;
 • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
 • poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora Curtea de Apel Ploiești nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate.
Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele şi actele normative publicate prin mijloace acreditate/legiferate de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Curții de Apel Ploiești de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Curții de Apel Ploiești impuse de lege.

Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:
 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru actualizarea cât mai frecventă a informaţiilor despre şedinţe şi dosare din site; cu toate acestea, pot exista întârzieri datorită procesului de aducerea automată a datelor (întârzieri datorate lanţului de paşi ce trebuie parcurşi pentru a avea o informaţie complet actualizată). Aceste întârzieri nu vor fi, în general, mai mari de 24 de ore faţă de sursa datelor – sistemul intern de gestiune a dosarului în instanţă – ECRIS CDMS – utilizat de către fiecare instanţă de judecată.
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Limitări tehnice

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Informaţii și date cu caracter personal

Atât pe site-ul Curții de Apel Ploiești www.caploiești.ro cât şi pe secţiunea dedicată de pe portalul instanțelor de judecată se publică doar numele si prenumele justițiabililor, date ce, astfel cum reiese din interpretarea Legii 677/2001, cu modificările și completările ulterioare (abordare confirmată și de adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr.0019542 din 24.07.2012), sunt strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin aplicația ECRIS, respectiv portalul instanțelor de judecată, în condițiile în care datele prezentate sunt adecvate, pertinente și neexcesive (postarea numai a numelui și prenumelui justițiabililor în cadrul soluției publicate), iar procesul este pe rol.
Considerăm aplicabile în speță prevederile art.5 alin.2, lit.c,d,e şi f din același act normativ, conform cărora în procesul de prelucrare a datelor nu este necesar consimțământul persoanei vizate în următoarele cazuri:
 • când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
 • când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
 • când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
 • când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
Site-ul Curții de Apel Ploiești extrage în mod securizat informaţiile din sistemul naţional de evidenţă a dosarelor din justiţie, cu date despre dosare, părţi implicate, termene de judecată (şedinţe) precum şi deciziile luate în aceste dosare.
Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată secţiunea Curții de Apel Ploiești sunt de asemenea preluate automat din sistemul naţional de evidenţă a dosarelor din justiţie, de la nivel local.
În ceea ce privește obligația de comunicare a prelucrării datelor către persoana vizată, instituită de art.12 din Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că ne aflăm în situația expusă de alin.4, art.12 care precizează: „(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
 • (a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • (b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • (c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • (d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
 • (a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • (b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • (c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • (d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

Legături la alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în ceea ce priveşte conţinutul. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.
Drepturile asupra conţinutului – © Curtea de Apel Ploiești
Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Încheierea acordului

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.
În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.